REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „World Photography Day – SOCIAL MEDIA GIVEAWAY”

Concursul „World Photography Day – Social Media Giveaway” se va desfășura cu respectarea următorilor termeni și condiții: 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1 Organizatorul concursului „World Photography Day – Social Media Giveaway” este: 

PASHA CAFE SRL, cu sediul secundarîn localitatea Corbeanca, Sos. Unirii nr. 236, jud. Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerţ̦ului sub nr. J23/977/23.032015, cod de identificare fiscală CF RO3426 7046, denumit, în cele ce urmează, „Organizatorul”. 

2. PREVEDERI GENERALE 

2.1. Regulamentul Oficial al Concursului „World Photography Day – Social Media Giveaway”(„Regulamentul”) va fi disponibil în mod gratuit, în vederea consultării de către Participanți si oricare persoane interesate, la adresa www.pashacafe.ro, pe intreaga perioada de desfășurare a Concursului.

2.2. Participarea la prezentul Concurs are valoare de acceptare integrală, expresă, neechivocă și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

2.3. Participanții se obligă să respecte prevederile Regulamentului. Nerespectarea prevederilor Regulamentului se sancționează cu eliminarea Participantului în cauza din Concurs și/sau cu retragerea Premiului acordat. 

2.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și de a suspenda și/sau înceta desfășurarea  Concursului, dar nu înainte de a anunța Participanții, prin afișare la adresa www.pashacafe.ro, pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/PashaCafe.ro) și pe pagina de Instagram (https://www.instagram.com/pashacafe.ro/). 

2.5. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului și/sau repararea unui potențial prejudiciu produs prin încetarea/suspendarea/modificarea Regulamentului și/sau a Concursului.

2.6. 8. Orice informație suplimentară referitoare la Concurs poate fi cerută prin transmiterea unui email la adresa de email a Organizatorului: cafea@pashacafe.ro. 

3. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI 

3.1. Concursul este organizata și se desfășoară pe întreg teritoriul României, on-line, prin intermediul platformelor de socializare Facebook sau Instagram, în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în prezentul Regulament. 

3.2. Durata Concursului este de 1 zi (19.08.2023).

4. ELIGIBILITATE 

4.1. Concursul se adresează̆ in exclusivitate persoanlor fizice cu vârstă peste 18 ani,, cu domiciliul /resedintaîn România, care deț̦in un cont de Facebook sau Instagram („Participantul”). 

4.2. Nu pot participa la Concurs: a) Administratorii, reprezentanții și/sau angajații Organizatorului; b) Administratorii, reprezentanții și/sau angajații oricărei societăți care se află în relație contractuală cu Organizatorul, care pot influența în mod direct sau indirect Concursul; c) Soțul/soția sau rudele până la gradul I, inclusiv ale celor enumerați la literele a) și b) de mai sus. 

4.3. Prin participarea la Concurs, Participanții declară că îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art. 4.1 și 4.2 de mai sus. În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate în prezentul Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile care revin Participantului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului Participant.

4.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice Participant care are o conduită contrară principiilor care stau la baza acestui Concurs sau care adaugă pe Pagina de Facebook/Instagram indicate mai sus, la art.2.4,  comentarii care instigă la discriminare pe baza de rasă, origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, ori care instigă la o conduită ilegală. 5. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

5.1. Pentru participarea la Concurs, persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin Secțiunea 4 de mai sus, trebuie să acceseze Pagina de Facebook si/sau Instagram a Organizatorului și să urmeze instrucțiunile stabilite prin postarea adăugată de Organizator, cu referire la Concurs la data de 19 Aug 2023,

5.2. Înscrierea la Concurs se va face exclusiv în perioada stabilită conform art. 3.2 din prezentul Regulament.(i.e. 19.08.2023) 

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1. Câștigătorul/câștigătorii Concursului vor fi desemnați de o comisie formată din 2 membri, reprezentanți ai Organizatorului, dintre Participanții înscriși conform Secțiunii 5 din prezentul, care au urmat instrucțiunile din postarea Organizatorului referitoare la Concurs, selectia facandu-se în funcție de originalitatea, creativitatea fotografiilor adăugate la postare, conform alegerii proprii a Organizatorului. Acesta va oferi toate detaliile cu privire la modalitatea de alegere a câștigătorilor în postarea/story-urile cu Concursul. 

6.2. Participanții declara expres și neechivoc că înțeleg și sunt de acord cu faptul că, criteriile de desemnare au o natură subiectivă, aplicarea lor de către Organizator, în orice ordine sau formă decide acesta, împreună sau separat, neputându-se califica drept discriminatorie sau incorectă. Participanții nu vor avea niciun drept de a contesta desemnarea câștigătorilor de către Organizator, cu excepția îndeplinirii criteriilor de eligibilitate stabilite prin Secțiunea 4 de mai sus. 

6.3. Același Participant poate fi desemnat câștigător al Concursului, pe ambele rețele de socializare (Facebook și Instagram), în măsura îndeplinirii cumulative a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul Regulament. 

6.4. Ulterior desemnării câștigătorului, Organizatorul va începe procesul de validare a acestuia, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea tuturor condițiilor privind înscrierea Participanților, precum și respectarea tuturor dispozițiilor prezentului Regulament. Numele potentialului câștigător va fi făcut public de către Organizator prin adăugarea unui comentariu la postarea sa, referitoare la Concurs/story pe Facebook/Instagram, fiind necesar ca persoanele al căror nume a fost publicat să transmită un mesaj privat Organizatorului, în maxim 5 zile lucrătoare de la publicarea comentariului Organizatorului, pentru a primi de la Organizator detalii referitoare la intrarea în posesie a premiului. La finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validării (valid/invalid) în termen de 2 zile lucrătoare. Câștigătorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament. 

6.5. Sub rezerva respectării legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, Organizatorul are dreptul de a solicita celor desemnați câștigători orice informații pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul Regulament, în special cele referitoare la eligibilitate. 

6.6. În cazul în care un Participant desemnat câștigător a fost invalidat/descalificat/ nu a transmis mesaj privat Organizatorului conform art. 6.4 de mai sus, atunci Organizatorul va reface, o singura data, procedura de desemnare în vederea declarării unui alt câștigător. Anunțarea câștigătorului se va face prin publicarea numelui, prenumelui, orașului/județului de reședință ale acestuia pe site-ul www.pashacafe.ro, în termen de maximum 2 de zile lucrătoare de la data validării acestuia.

6.7. Organizatorul nu va acorda vreo despăgubire în bani sau alte beneficii acelui Participant declarat câștigător, dar care nu îndeplinește condițiile de eligibilitate sau nu respectă termenii și condițiile de acordare a premiului. 

7. PREMIUL 

7.1. În cadrul Concursului se vor acorda 2 premii respectiv, 2 pachete de cafea Pasha Café – Mandheling, 400 g, câte 1 pachet pentru fiecare câștigător de pe cele două canale de social media (Facebook și Instagram), premii in valoare neta de 174 lei. 

In cazul prevazut la art.6.3, Castigatorul desemnat si validat va intra in posesia ambelor premii din Concurs.

7.2. Câștigătorii Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a Premiului sau de a solicita schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii. 

7.3. Pentru a intra în posesia Premiului, câștigătorii Concursului trebuie să urmeze instrucțiunile primite prin mesaj privat de la Organizator, conform art. 6.4 de mai sus. 

Premiul va fi expediat castigatorului validat, in termen de 7  zile lucratoare de la data primirii informatiilor solicitate. Organizatorul este exonerat de orice raspundere cu privire la transmiterea de catre castigator a informatiilor incomplete sau eronate privind adresa de expediere.

Premiul se va transmite prin curier catre castigatorul validat (la adresa indicata de acesta), iar costurile transportului vor fi suportate de Organizator. Condiția primară pentru ca premiul să ajungă în posesia câștigătorilor este ca adresa de expediție să se afle în aria de expeditie Fan Curier, în așa fel încât Organizatorul sa nu suporte costuri suplimentare de transport, în afara condițiilor contractuale cu firma de curierat. În cazul în care adresa de livrare este în afara ariei de expediție a Fan Curier, câștigătorii au îndatorirea de a ridica premiile de la cel mai apropiat sediu al firmei de curierat.

7.4. Organizatorul Concursului va calcula, va reține și va vira pentru și în numele Câștigătorului, toate taxele legale datorate de către acesta, în vederea obținerii beneficiului net al premiului acordat, conform prezentului Regulament. Prezentul Concurs  se desfășoară în scopul promovarii activitatii  si produselor Organizatorului.

7.5. În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu, sau nu poate fi contactat, sau datele furnizate sunt incorecte, incomplete sau invalide, respectiv Câștigătorul nu dorește să intre în posesia premiului, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, Premiul se anulează̆ și va rămă̂ne în proprietatea Organizatorului. 

8. RĂSPUNDERE 

8.1. Organizatorul nu este responsabil pentru niciun eveniment care determina, independent de voință sa, imposibilitatea participării la Concurs a unui Participant. 

8.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în cazul unor tentative de fraudă a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea sau credibilitatea Organizatorului sau derularea Concursului. 

8.3. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința acordării premiilor, alegerea Participanților câștigători sau descalificarea unui Participant care nu respectă regulile impuse prin Regulament. 

8.4. Participantul este responsabil în întregime pentru corectitudinea datelor furnizate, atunci când este cazul și pentru respectarea tuturor condițiilor din Regulament. 

8.5. Concursurile nu sunt sponsorizate, sprijinite, administrate de sau asociate în orice alt fel cu Facebook Inc., în calitate de operator al platformei de socializare Facebook și Instagram. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere față de eventualele sancțiuni aplicate de Facebook Inc. sau față de prejudiciile aduse oricăror terți, că urmare a postărilor. Independent de regulile privind postările prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul nu încurajează și nu recomandă în niciun fel Participanților să încalce regulile de utilizare a platformelor de socializare Facebook și Instagram. 

8.6. Participanții acceptă în mod expres și neechivoc să nu țină răspunzător Facebook Inc. pentru orice prejudiciu suferit că urmare a participării la Concursuri. 

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

9.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților se va desfășura în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 („GDPR”). 

9.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Organizator este derularea Concursului, incluzând toate etapele necesare desfășurării acestuia (înscriere, participare, acordare premiu etc.), iar prelucrarea va fi limitată strict la datele ce sunt necesare validării acestor etape. 

9.3. Temeiul prelucrării este reprezentat de (i) consimțământul exprimat de Participant prin acceptarea Regulamentului, împreună cu înscrierea la Concurs și (îi) obligațiile legale ale Organizatorului în ceea ce privește acordarea Premiului și impozitarea valorii acestuia, dacă este cazul. 

9.4. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se înscriu în Concurs potrivit Regulamentului, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu îndeplineau condițiile pentru a fi considerate Participanți potrivit Regulamentului. 

9.5. Categoriile de date cu caracter personal ce vor fi prelucrate în vederea acordării premiului, includ numele și prenumele Participanților declarați câștigători, precum și imagini, , numărul de telefon sau adresa de domiciliu/rezidență, atunci când acestea din urmă sunt solicitate în scopul validării participării. 

9.6. În ceea ce privește transferul datelor cu caracter personal, toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către Organizator în cadrul și scopul Concursului nu vor fi transferate către vreun partener contractual al Organizatorului sau către alte entități terțe. 

9.7. Durata activităților de prelucrare va fi reprezentată de (i) perioada desfășurării Concursului, în ceea ce privește toți Participanții și (îi) perioada necesară acordării Premiului, doar cu privire la Participanții desemnați câștigători. După îndeplinirea scopurilor prelucrării, Organizatorul va proceda la ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal colectate în scopul Concursului, cu excepția celor cu privire la care există o obligație legală de păstrare. 

9.8. Drepturile Participanților, în contextul activităților de prelucrare efectuate de către Organizator, sunt cele prevăzute în GDPR, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP.

9.9. Persoana de contact a Organizatorului, desemnată cu oferirea detaliilor legate de modul de exercitare a drepturilor mai sus-menționate, precum și a oricăror alte informații privind activitățile de prelucrare pe care le efectuează Organizatorul în contextul Concursului, va putea fi contactată la adresa de email: cafea@pashacafe.ro. 

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

10.1. Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română.

10.2. Eventualele dispute apărute între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

10.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

10.4. Organizatorul nu va avea vreo răspundere si nu va putea fi implicat in vreun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanți in legătura cu aceasta Campanie.

Pasha Café SRL

Valentin Pasa -administrator